Realisatie van een nieuw wooninitiatief voor Grasboom plus

Gebruikmakend van de expertise en opgedane ervaring met de Grasboom ouderinitiatieven werken ouders, toekomstige bewoners en ervaren ouders van andere initiatieven naar een opzet van een woon/zorg initiatief passend bij de nieuwe doelgroep.

Hiervoor is een Stuurgroep geformeerd, met ervaren ouders van verschillende Grasboom-ouderinitiatieven die Werkgroepen begeleiden van ouders en potentiële bewoners.
Daarnaast maken we dankbaar gebruik van de ondersteuning van Per Saldo.

Per Saldo Wonen biedt hulp, informatie en een leidraad zoals “aan de slag met uw wooninitiatief“.

De Stuurgroep (ervaren in het opzetten en organiseren) faciliteert en ondersteunt de ouders/familieleden en toekomstige bewoners die zich aanmelden, en nemen plaats in 1 van de werkgroepen voor zover dat binnen hun mogelijkheden past.
Juist de toekomstige bewoners zijn van belang om aan te geven welke wensen zij hebben, deze concreet te maken binnen de mogelijkheden die er zijn.

Organisatie van het wooninitiatief Grasboom plus

Stuurgroep Grasboom plus

Taken: lijnen uitzetten, sturing geven en begeleiden van de Werkgroepen, overzicht
behouden, initiëren van nieuwe mogelijkheden. Delen van informatie. Aanspreekpunt voor
belangstellenden.

Werkgroep PR en Werving

Taken: Werven van en contact leggen met potentiële bewoners/ouders. Ontwerpen en laten
maken van folders, publicaties, content schrijven voor de website en potentiële
belangstellenden. Contacten leggen met organisaties die potentiële bewoners kennen om onze informatie onder de aandacht te brengen.

Werkgroep woningen: ‘Stenen’

Taken: Op zoek gaan naar potentiële nieuwbouwlocaties en/of bestaande gebouwen om geschikt te maken voor toekomstige bewoners, door contacten te leggen met gemeenten, woningbouwverenigingen etc. Als de locatie gevonden is zal deze werkgroep zich inzetten voor het realiseren van de woningen, bouw en verbouw en alles wat erbij komt kijken vanuit het perspectief om ASS vriendelijke woningen aan te kunnen bieden.

Werkgroep Zorg en Organisatie

Taken: schrijven van een Bewonersprofiel en een concept Organisatiemodel.
BPOM: Bewonersprofiel en Organisatiemodel (download onderstaand). Zodra er meer duidelijkheid is wie er komen
wonen wordt een inventarisatie van de zorgbehoeften gemaakt. Er wordt gestreefd naar een
goede match tussen de bewoners en een garantie, dat het zorgaanbod aansluit bij de
zorgbehoefte. Hiervoor wordt een intake-procedure ontwikkeld. De werkgroep legt contact met
potentiële zorgleveranciers en instanties die de zorg financieren.

Juridisch advies

Aan het project zijn juristen verbonden die op verzoek van de Stuurgroep met juridisch advies kunnen ondersteunen.

Downloads:

Bewonersprofiel-Organisatiemodel Grasboom-plus