Waarom is een Grasboom plus wooninitiatief nodig ?

Er bestaan momenteel geen passende woonvormen voor ASS’ers die ouder worden en daarbij ondersteuning en een vorm van begeleiding nodig hebben.
Zij willen graag wonen op een plek waar ze zich veilig voelen en niet alleen.

1. Onvoldoende passend aanbod voor de 35-plusser met autisme

Lang niet alle Grasboom bewoners blijken in staat te zijn om zelfstandig te gaan wonen met ambulante zorg.
Uitstroom is dan geen optie. Doorstroom ook niet; er zijn geen woonvormen beschikbaar voor deze doelgroep ouderen.
Er ontstaat schuring door een steeds groter wordend verschil in levensfasen tussen jongvolwassenen (gericht op ontwikkeling, zelfstandig verder gaan) en 35plussers die al jaren op het wooninitiatief verblijven.
De 35plussers hebben behoefte aan een passende omgeving bij het ouder worden waarbij aandacht is voor behoud van vaardigheden, behoefte aan dagelijkse lichte ondersteuning, enig toezicht, minder begeleidingsgesprekken, oog voor het voorkomen van vereenzaming en verwaarlozing;

2. Ambulante zorg niet altijd toereikend

Er komen bij de Grasboom regelmatig aanmeldingen binnen (bv via de wijkteams) van mensen met ASS (35+) die zelfstandig wonen en het niet redden met ambulante zorg, die vereenzamen, zichzelf en hun woning verwaarlozen.
Oorzaken kunnen liggen in de woonomgeving waar geen rekening gehouden kan worden met hun problematiek of, gerelateerd aan het ouder worden, achteruitgang van aangeleerde vaardigheden.

3. Als ik niet meer kan…

Ouders op hoge leeftijd die een, nog thuiswonende, zoon/dochter hebben (ASS 35+) zijn op zoek naar een veilige woon/zorgplek voor hun kind.
Omdat zij zelf te maken krijgen met ziekte, overlijden van hun partner, zijn zij meestal niet meer in staat de zorg van hun zoon/dochter te continueren.
De grootste wens van deze ouders is dat hun ‘kind op een goede plek woont, als zij er niet meer zijn’. De vraag is dan ‘waar naar toe’ ? Er zijn nauwelijks voorzieningen voor deze groep.

4. Wanneer het niet de juiste woonplek is

Sommige mensen met ASS wonen in zorgcentra van zorgleveranciers voor bewoners met een verstandelijke beperking, bewoners met diverse psychische problemen, of in een RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen). Daar zijn ze vaak niet op hun plek, waardoor de specifieke zorg en begeleiding voor de ouder wordende bewoner met ASS vaak niet goed wordt onderkend. Het gevolg kan zijn, dat een bewoner zich steeds meer terugtrekt en vereenzaamt. tegelijkertijd valt de steun van inmiddels oude ouders weg en is het netwerk vaak klein.

Bovenstaande problematiek wordt door ouders van de Grasboom erkend en men heeft daarom besloten om een nieuw project op te zetten voor deze specifieke doelgroepen.