Wat is Grasboom plus

Bij Grasboom plus is een aantal kenmerken van de Grasboom ouderinitiatieven anders.
Het project staat nadrukkelijk ook open voor bewoners boven de 30. Dat betekent andere, aan leeftijd gerelateerde problematiek bij zowel de bewoners als de ouder wordende ouders.

Het uitgangspunt is: ‘Wonen zolang de zorg gegeven kan worden en dit de beste plaats lijkt om te wonen’
Uiteraard betekent dit ook prettig kunnen samenwonen met medebewoners. Er wordt dus niet gestreefd naar uitstroom, maar naar wonen met begeleiding op maat, met behoud van vaardigheden en voorkomen van vereenzaming en verwaarlozing.

Rekening houdend met de leeftijd van de bewoners is het denkbaar dat er weinig ouders zullen zijn voor de realisatie en het onderhouden van het wooninitiatief.
Ondersteuning en participatie zal daarom ook gezocht moeten worden door inzet van familie, naastbetrokkenen en vrijwilligers.

Daarnaast wordt gezocht naar oplossingen die beter passen bij ouder wordende bewoners met ASS. Generatie bestendig bouwen is dan ook een van de uitgangspunten bij dit project.

De initiatiefgroep van Grasboom plus heeft een bewonersprofiel opgesteld voor dit project alsmede een concept voor een toekomstig organisatiemodel

Download bewonersprofiel & organisatiemodel